Datum vergadering gemeenteraad

Voorstelnummer

Agendapunt

30 oktober 2018

RV/18/00884

Voorstel ingebracht door

R.van Nifterik

Portefeuillehouder
Begrotingsprogramma en taakveld

College van B&W

00. Alle taakvelden

Onderwerp

Tweemaandsrapportage juli-augustus 2018

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

 1. De tweemaandsrapportage juli-augustus 2018 vast te stellen.

2a. De bijbehorende financiële mutaties op programmaniveau vast te stellen:

 • Mutatie Inwonerszaken: € 8.000 (voordeel), de mutaties > € 50.000 zijn:
  • Bijstelling budget BUIG (€ 108.000, voordeel);
  • Extra kosten veilig thuis (€ 65.000, nadeel).
 • Mutatie Ruimte: € 216.750 (nadeel), de mutaties > € 50.000 zijn:
   • Dumping chemisch afval/ asbest (€ 20.000, nadeel)
   • Verhoging waterschapsbelasting (€ 40.000, nadeel);
   • Renovatie sportvelden ISC en Zoelen (€ 50.000, nadeel);
   • Voor beheer en onderhoud Tollewaard € 21.000 en € 39.000 te storten in respectievelijk de voorziening Wegen en Civiele kunstwerken;
   • Brandweerzorgplan en organisatieontwikkeling VRGZ (€ 68.750, nadeel).
 • Mutatie Bedrijfsvoering: € 191.000 (voordeel), de mutaties > € 50.000 zijn:
   • Geactualiseerde staat van investeringen (€ 99.750, voordeel);
   • Meicirculaire 2018 (€ 113.000, voordeel).

  2b. Als onderdeel van programma Bedrijfsvoering de volgende verrekeningen met
        reserves vast te stellen:

  • Het voordeel van € 58.500 (ICT lagere kapitaallasten) binnen het taakveld Overhead te storten in de reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017-2021;
  • Het nadeel van € 19.500 (ICT kosten) binnen het taakveld Overhead te onttrekken aan de reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017 - 2021;
  • De kosten (€ 50.000) voor beheer en onderhoud Tollewaard te ontrekken uit de reserve  Beheer en onderhoud Tollewaard;
  • € 31.750 vrij te laten vallen uit de reserve Beheer oppervlaktewater en de reserve op te heffen;

  2c. Het krediet voor de sporthal Maurik met € 20.000 te verlagen naar € 3.545.597.
  3.   Begrotingswijziging 2018, nummer 8 vast te stellen.

  Samenvatting van het voorstel

  Dit is de tweemaandsrapportage juli-augustus 2018. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen over de maanden juli en augustus 2018. Qua financiën rapporteren we over de maanden mei tot en met augustus 2018. We nemen namelijk de financiële afwijkingen uit de tweemaandsrapportage mei-juni 2018 ook in deze rapportage op, omdat we de raad nu voorstellen de meerjarenbegroting 2018-2021 hierop aan te passen. Dit heeft tot gevolg dat we budgetafwijkingen via een begrotingswijziging verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021.
  De totale financiële mutatie is incidenteel € 17.750 negatief. De rapportage kunt u hier raadplegen.

  HOOFDLIJNEN

  1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

  In het kader van het project herijking planning- & control cyclus heeft u de wens een tweemaands-rapportage te ontvangen. We richten ons hierbij meer op de voortgang van het beleid. In deze tweemaandsrapportage gaan we in op de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar tot en met augustus jl. U vindt de tweemaandsrapportage juli-augustus 2018 (website) via deze link.

  Tweemaandsrapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de Verordening 212 gemeente Buren 2017 staat dat we u door middel van tussenrapportages informeren over de realisatie van de begroting. Vooralsnog zesmaal per jaar.

  1. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

  Met deze rapportage neemt u kennis van de voortgang op beleid en stemt u hiermee in zoals we deze aan u presenteren. Ook neemt u kennis van de punten waarop we bij willen sturen.

  In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van programmadoelen:

  Afdeling

  Totaal aantal doelen

  Aantal doelen 'afgerond'

  Aantal doelen 'op koers'

  Aantal doelen 'bijsturen'

  Aantal doelen 'niet haalbaar'

  Inwonerszaken

  6

  0

  6

  0

  0

  Ruimte

  8

  0

  8

  0

  0

  Bedrijfsvoering

  5

  0

  3

  2

  0

  In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van taakvelddoelen:

  Afdeling

  Totaal aantal doelen

  Aantal doelen 'afgerond'

  Aantal doelen 'op koers'

  Aantal doelen 'bijsturen'

  Aantal doelen 'niet haalbaar'

  Inwonerszaken

  53

  2

  47

  4

  0

  Ruimte

  31

  0

  30

  1

  0

  Bedrijfsvoering

  18

  0

  18

  0

  0

  Verder stelt u de bijbehorende begrotingsmutaties vast. Door deze vast te stellen, nemen we alle financiële effecten uit de rapportage mee in het voortschrijdend saldo van de jaarstukken.

  1. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?

  Het verwachte rekeningresultaat 2018 is € 225.250,- negatief. Tot op heden zijn er geen concrete incidentele meevallers die het negatieve saldo goed maken.

  1. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?

  Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken. De begroting passen we niet aan conform de laatste ontwikkelingen. We hebben geen zekerheid over de beschikbare begrotingsruimte voor (noodzakelijke) uitgaven. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid.

  1. Is het een begrotingswijziging?

  Ja. Begrotingswijziging 2018, nummer 8.

  TOELICHTING EN UITVOERING

  1. Beleidskader

  De tweemaandsrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, zijn opgenomen in de Verordening 212 gemeente Buren 2017 van de gemeente Buren. Deze financiële verordening is door de raad vastgesteld op 24 oktober 2017.

  1. Effectmeting, planning en evaluatie

  We zijn bezig om de producten uit de P&C-cyclus te herijken. De tweemaandsrapportage is daar een onderdeel van. Gedurende het begrotingsjaar 2018 informeren we de raad zesmaal over de voortgang van de in de begroting 2018 opgenomen doelen en financiën. De eerste, derde en zesde rapportage bieden we de raad ter informatie aan. De tweede, vierde en vijfde rapportage bieden we de raad ter besluitvorming aan.
  Na iedere tweemaandsrapportage evalueren we het proces en het document (website) en proberen we de verbeteringen in de volgende rapportage mee te nemen. Eind 2018/begin 2019 evalueren we met de gemeenteraad de nieuwe opzet (van de website) en werkwijze (tweemaandelijks).

  1. Financiën

  Als gevolg van de financiële ontwikkelingen genoemd in deze rapportage wijzigen de programmatotalen en het verwachte rekeningresultaat 2018.

  In de tabel hieronder is de voortgang ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen.

  Mutatie 2018

  % afwijking t.o.v. programmatotaal

  V / N ¹

  Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaandsrapportage
  maart-april 2018

  207.500

  N

  Mutatie saldo programma Inwonerszaken

  8.000

  0,05%

  V

  Mutatie saldo programma Ruimte

  216.750

  1,61%

  N

  Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering

  191.000

  0,64%

  V

  Verwacht rekening resultaat 2018 na de tweemaandsrapportage juli-augustus

  225.250

  N

  ¹ V = Voordeel / N = nadeel

  Ontwikkeling reserves en voorzieningen

  We stellen verrekeningen voor met reserves. Hieronder geven we weer om welke reserves het gaat.

  Onderwerp

  Mutatie
  2018

  V / N

  Stand reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017- 2021  

  373.750

  Contractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (structurele kosten)

  12.500

  N

  Contractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (incidentele kosten)

  7.000

  N

  Geactualiseerde staat van investeringen

  58.500

  V

  Verwachte stand per 31/12/2018

  413.000

  Bij de vaststelling van het Informatie- & automatiseringsplan 2017 - 2021 stelde u het uitgangspunt vast dat we extra kosten of meevallers op ICT gebied verrekenen met de bijbehorende reserve.

  Onderwerp

  Mutatie
  2018

  V / N

  Stand reserve Beheer en onderhoud Tollewaard  

  1.397.000

  Beheer en onderhoud Tollewaard 2018

  50.000

  N

  Verwachte stand per 31/12/2018

  1.347.000

  Onderwerp

  Mutatie
  2018

  V / N

  Stand reserve Beheer oppervlaktewater

  31.750

  Vrijval reserve beheer oppervlaktewater

  31.750

  N

  Verwachte stand per 31/12/2018

  0

  Ontwikkeling voorziening
  Voorziening Wegen en Civiele kunstwerken
  Als gevolg van het besluit beheer en onderhoud Tollewaard neemt de storting in 2018 in de voorziening Wegen van € 2.625.869,- toe met € 21.000,-. De storting in de voorziening Civiele kunstwerken in 2018 van € 252.720 neemt toe met € 39.000,-.

  Ontwikkeling investeringen
  Sporthal Maurik
  Er valt € 20.000,- budget vrij, omdat we een onderhandelingsprocedure in gaan met een overgebleven partij. Het lagere projectbudget betekent lagere kapitaallasten (€ 500,- structureel). Dit bedrag kan terugvloeien naar de algemene middelen.

  1. Communicatie

  Er vindt geen aparte communicatie over de tweemaandsrapportage plaats.

  1. Burgerparticipatie

  Burgerparticipatie is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

  1. Deregulering

  Deregulering is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

  1. Achtergrondinformatie

  Niet van toepassing

  Bijlagen:

  • Raadsbesluit
  • U kunt de tweemaandsrapportage juli-augustus 2018 raadplegen via deze link.

  Inlichtingen bij:   
  Naam   R. van Nifterik      
  Afdeling   Bedrijfsvoering

  Datum vergadering gemeenteraad

  Voorstelnummer

  Agendapunt

  30 oktober 2018

  RV/18/00884

  Onderwerp   Tweemaandsrapportage juli-augustus 2018

  De Gemeenteraad van Buren;

  Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18-09-2018;

  besluit:
  1.   De tweemaandsrapportage juli-augustus 2018 vast te stellen.
  2a. De bijbehorende financiële mutaties op programmaniveau vast te stellen:

  • Mutatie Inwonerszaken: € 8.000 (voordeel), de mutaties > € 50.000 zijn:
   • Bijstelling budget BUIG (€ 108.000, voordeel);
   • Extra kosten veilig thuis (€ 65.000, nadeel).
 • Mutatie Ruimte: € 216.750 (nadeel), de mutaties > € 50.000 zijn:
   • Dumping chemisch afval/ asbest (€ 20.000, nadeel)
   • Verhoging waterschapsbelasting (€ 40.000, nadeel);
   • Renovatie sportvelden ISC en Zoelen (€ 50.000, nadeel);
   • Voor beheer en onderhoud Tollewaard € 21.000 en € 39.000 te storten in respectievelijk de voorziening Wegen en Civiele kunstwerken;
   • Brandweerzorgplan en organisatieontwikkeling VRGZ (€ 68.750, nadeel).
 • Mutatie Bedrijfsvoering: € 191.000 (voordeel), de mutaties > € 50.000 zijn:
   • Geactualiseerde staat van investeringen (€ 99.750, voordeel);
   • Meicirculaire 2018 (€ 113.000, voordeel).

  2b. Als onderdeel van de mutaties per programma de volgende verrekeningen met
        reserves en voorzieningen vast te stellen:

  • Het voordeel van € 58.500 (ICT lagere kapitaallasten) binnen het taakveld Overhead te storten in de reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017-2021;
  • Het nadeel van € 19.500 (ICT kosten) binnen het taakveld Overhead te onttrekken aan de reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017 - 2021;
  • De kosten (€ 50.000) voor beheer en onderhoud Tollewaard te ontrekken uit de reserve  Beheer en onderhoud Tollewaard;
  • € 31.750 vrij te laten vallen uit de reserve Beheer oppervlaktewater en de reserve op te heffen;

  2c. Het krediet van de sporthal Maurik met € 20.000 te verlagen naar € 3.545.597.
  3.   Begrotingswijziging 2018, nummer 8 vast te stellen.

  Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2018

  De griffier,                        De voorzitter,


  G. van Droffelaar             J.A. de Boer MSc