Inleiding

Dit is de vierde tweemaandsrapportage 2018. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden juli en augustus 2018. Qua financiën rapporteren we over de afgelopen vier maanden van 2018. We nemen namelijk de financiële afwijkingen uit de tweemaandsrapportage mei-juni 2018 ook in deze rapportage op, omdat we de raad nu voorstellen de meerjarenbegroting 2018-2021 hierop aan te passen. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel).

Over de maanden mei en juni melden we per saldo de volgende financiële afwijking:

Stand

2018

2019

2020

2021

Mei-juni

99.250

V

0

0

0

Over de afgelopen vier maanden is de cumulatieve stand:

Stand

2018

2019

2020

2021

Juli-augustus

17.750

N

0

0

0

In tweemaandsrapportage juli-augustus zijn de financiële afwijkingen over de maanden mei en juni toegevoegd. Voor een specificatie per taakveld en een totaaloverzicht verwijzen we naar het kopje Financiën.
De tweemaandsrapportage juli-augustus bieden we ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het raadsvoorstel vindt u onder het kopje Raadsvoorstel.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

Mutatie 2018

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaandsrapportage
maart-april 2018

207.500

N

Mutatie saldo programma Inwonerszaken

8.000

0,05%

V

Mutatie saldo programma Ruimte

216.750

1,61%

N

Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering

191.000

0,64%

V

Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaandsrapportage
juli-augustus

225.250

N

Na deze rapportage ontvangt u nog twee rapportages:

Nr.

Rapportage over

Voorbespreking

Raad

1

September & oktober

04-12

18-12

2

November & december

Ter info naar de raad

In de rapportage maken we gebruik van vier symbolen. Ieder symbool geeft de volgende status weer:
 = afgerond
 = op koers
 = bijsturen
 = niet haalbaar

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van programmadoelen:

Afdeling

Totaal aantal doelen

Aantal doelen 'afgerond'

Aantal doelen 'op koers'

Aantal doelen 'bijsturen'

Aantal doelen 'niet haalbaar'

Inwonerszaken

6

0

6

0

0

Ruimte

8

0

8

0

0

Bedrijfsvoering

5

0

3

2

0

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van taakvelddoelen:

Afdeling

Totaal aantal doelen

Aantal doelen 'afgerond'

Aantal doelen 'op koers'

Aantal doelen 'bijsturen'

Aantal doelen 'niet haalbaar'

Inwonerszaken

53

2

47

4

0

Ruimte

31

0

30

1

0

Bedrijfsvoering

18

0

18

0

0

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het desbetreffende taakveld.

Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders
Het kopje ‘overige ontwikkelingen’ is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen die het college graag met de raad wilt delen. Op dit moment is er nog niks te melden.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering
Het kopje 'ontwikkelingen bedrijfsvoering' is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen: in- & uitstroom, inhuur en ziekteverzuim. Het MT heeft eind 2017 volgens onderstaand overzicht aangegeven welke onderwerpen aan de diverse gremia worden gepresenteerd en met welke frequentie de informatie beschikbaar wordt gesteld.  

Overzicht wie ontvangt wanneer welke informatie over HR onderwerpen

Bezetting*

Ziekteverzuim

HR cyclus

SPP

Raad

2 keer per jaar

2 keer per jaar

2 keer per jaar

1 keer per jaar

B&W

2 keer per jaar

2 keer per jaar

2 keer per jaar

1 keer per jaar

MT

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

TL

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

OR

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

* Betreft aantal fte in dienst, instroom, uitstroom, opbouw personeelsbestand en aantal fte externe inhuur met reden inhuur.

Instroom, doorstroom en uitstroom
Over de maanden juli en augustus 2018 zijn drie medewerkers in dienst gekomen (Directie-ondersteuning, Vastgoed en ICT). Het gaat om invulling van vacatures waar structureel formatie tegenover staat. Er ging één medewerker uit dienst,op eigen verzoek (Communicatie). Daarnaast eindigde een tijdelijke uitbreiding.

Ziekteverzuim


Bron verzuimmanager   

Toelichting grafiek
In juli 2018 bedroeg het ziekteverzuimpercentage bij de Gemeente Buren 9,13% en in en in augustus 9,57%.  Net als in voorgaande maanden wordt het hoge verzuimpercentage veroorzaakt door hoog  langdurig  verzuim (medewerkers langer dan 42 dagen ziek zijn). De medewerkers die langdurig ziek zijn, worden intensief begeleid.

Inhuur
Over de periode januari tot en met augustus zijn gemiddeld 22 personen ingehuurd voor vervanging bij ziekte en invulling van vacatureruimte. De doorrekening tot het einde van het jaar geeft nog € 186.000 (1,6% van het budget salarissen en vervangingsbudget) ruimte voor het oplossen van knelpunten en vervanging bij ziekte over de periode september tot en met december.