Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage juli-augustus. De financiële effecten uit de tweemaandsrapportage mei-juni zijn hierin meegenomen. U vindt hier een samenvatting van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2018. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve. Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerzaken?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
InkomensregelingenBijstelling budget Buig 2018474.000NINC
De beschikking van het Ministerie inzake het budget voor de Buig over 2018 is naar boven bijgesteld met € 582.000 tot € 3.613.436. Op basis van de doorrekening van de uitkeringen over het eerste halfjaar verwachten we € 3.505.000 aan uitkeringslasten. Per saldo vooralsnog een voordeel van € 108.000.
Samenkracht en burgerparticipatieBijdrage regiotaxi35.000NINC
De bijdrage voor de regiotaxi is verwerkt in de tarieven over 2018. De kosten voor de gemeente zullen naar verwachting circa € 170.000 bedragen voor 2018. Dit geeft een nadeel over 2018 van € 35.000.
Geëscaleerde zorg 18+Extra kosten veilig thuis65.000NINC
In de praktijk blijkt dat er meer aanmeldingen zijn voor Veilig Thuis dan eerst gedacht. Dit gaat leiden tot extra kosten. Veilig Thuis verwacht dat de extra kosten voor onze gemeenten in 2018 oplopen tot een bedrag van € 65.000. Het Algemeen Bestuur van de GGD besloot op 28 juni om in te stemmen met een deel van de begrotingswijziging: extra middelen i.v.m. aanscherping van de meldcode en extra middelen om evenveel aanvragen en adviezen als in 2017 te behandelen. Voor de overige meerkosten komt Veilig Thuis waarschijnlijk na de zomer met een beter gemotiveerd voorstel tot begrotingswijziging. Voor Beschermd Wonen geldt dat de budgetten tot 2021 in handen zijn van de centrumgemeenten. Als lokale gemeenten bereiden we ons voor op de decentralisatie van taken en middelen, maar dat moet dus zonder budget. Mogelijk maken we al wel eerder kosten. Dat is onderwerp van gesprek met de centrumgemeente en daarmee een financieel aandachtspunt.
Mutaties saldo lasten programma Inwonerzaken574.000N
InkomensregelingenBijstelling budget Buig 2018582.000VINC
De beschikking van het Ministerie inzake het budget voor de Buig over 2018 is naar boven bijgesteld met € 582.000 tot € 3.613.436. Op basis van de doorrekening van de uitkeringen over het eerste halfjaar verwachten we € 3.505.000 aan uitkeringslasten. Per saldo vooralsnog een voordeel van € 108.000.
Mutaties saldo baten programma Inwonerzaken582.000V
Mutaties saldo programma Inwonerzaken8.000V
De totale lasten van programma Inwonerszaken nemen met € 574.000,- toe. De totale baten van programma Inwonerszaken nemen met € 582.000,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 8.000,-.
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
Verkeer en vervoerBeheer en onderhoud Tollewaard, storting voorziening Wegen en Civiele kunstwerken60.000NINC
In het coalitieakkoord spraken we af om het beheer en onderhoud van Tollewaard structureel in de begroting op te nemen. Dit sluit aan bij de algemene methodiek voor de infrastructuur. Gedurende vijf jaar onttrekken we een bedrag uit de reserve Beheer en onderhoud Tollewaard voor een geleidelijke ingroei van de structurele lasten. In 2018 nemen we € 60.000 extra aan lasten op. Dit betreft een storting in de voorziening wegen en civiele kunstwerken van respectievelijk € 21.000 en € 39.000. We onttrekken in 2018 uit de reserve Beheer en onderhoud Tollewaard € 50.000 (zie taakveld Reserve). Bij de kadernota 2019 stelde de raad vast de komende vier jaar totaal € 100.000 te onttrekken en € 1,25 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
Verkeer en vervoerDumping chemisch afval/asbest en verhoging waterschapsbelasting60.000NInc
Dumping: door een toename van dumpingen zijn de opruim en stortkosten hoger dan begroot. We weten nog niet of deze trend zich dit jaar verder doorzet. In ieder geval zijn de uitgaven € 20.000 hoger dan geraamd.
Waterschapsbelasting: naar nu blijkt is onvoldoende budget opgenomen in de begroting voor de aanslag waterschapsbelasting. We betalen belasting voor de afvoer van hemelwater op de watergangen van het Waterschap. De begroting blijkt € 40.000 te laag geraamd.
SportaccommodatiesRenovatie voetbalvelden ISC en Zoelen50.000NINC
Totaal verwachte overschrijding is € 50.000. Dit bedrag bestaat voor € 45.000 uit tegenvallende kosten voor onderhoud/renovatie van de voetbalvelden in Ingen en Zoelen. Verder is € 5.000 extra benodigd voor de continuering van de externe begeleiding vanwege de complexiteit en het uitlopen van het project privatisering voetbalverenigingen; oorspronkelijk was de planning om dit eerder af te ronden. Reden overschrijding is:
- Het voetbalveld in Ingen (ISC) bleek in veel slechtere staat dan verwacht;
- De kosten van materialen en manuren zijn de afgelopen periode sterk gestegen.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de overschrijding incidenteel is, omdat vanaf 2019 de voetbalverenigingen worden geprivatiseerd en dit kader reeds voldoende middelen opgenomen zijn in de Kadernota 2019.
Crisisbeheersing en brandweerBrandweerzorgplan en organisatieontwikkeling VRGZ68.750NINC
Eind april heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een besluit genomen over het brandweerzorgplan en de organisatieontwikkeling van de VRGZ. Over dit onderwerp heeft u, na behandeling van het inhoudelijke voorstel in uw raad, eind april een raadsinformatiebrief ontvangen met een dekkingsvoorstel voor de extra kosten. Hierbij is besproken om de uitkomst van de meicirculaire te betrekken. De meicirculaire is in deze rapportage verwerkt. Deze kosten worden nu financieel verwerkt (€ 68.750).
Mutaties saldo lasten programma Ruimte238.750N
Wonen en bouwenAfrekening 2017 gemeenschappelijke regelingen (GR)22.000VINC
In de begroting 2018 gaan we ervan uit dat we € 70.000 terugontvangen van de GR's over het afgelopen jaar (afrekening 2017). Het werkelijke bedrag dat we terug ontvangen is € 92.000. Per saldo levert de afrekening van de GR’s dus een voordeel in 2018 op van € 22.000. Dit voordeel komt hoofdzakelijk (€ 72.500) uit het rekeningresultaat 2017 van de OmgevingsDienst Rivierenland.
Mutaties saldo baten programma Ruimte22.000V
Mutaties saldo programma Ruimte216.750N
De totale lasten van programma Ruimte nemen met € 238.750,- toe. De totale baten van programma Ruimte nemen met € 22.000,- toe. Per saldo een negatieve mutatie van € 216.750,-.
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
OverheadContractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (dekking I&A-plan)7.000NINC
Op dit moment werken we met de inkoopmodule van CTM voor alle inkopen die wij als gemeente doen (ondergrens € 1.000). De contractenbank van JOIN voldoet niet om de contracten goed te kunnen volgen/signaleren en daaruit managementinformatie te genereren. De contractenmodule van CTM kan dit wel. De eenmalige invoerkosten zijn € 5.000.
Een voorwaarde voor procesverbetering is een praktisch instrument voor modelleren, beheren en digitaal beschikbaar hebben van processen. Voor de verdere procesgerichte aansturing van de organisatie en de aanpassingen/inzicht in de processen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het noodzakelijk hiervoor budget vrij te maken. De eenmalige invoerkosten zijn € 2.000.
OverheadContractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (dekking I&A-plan)12.500NSTR
Op dit moment werken we met de inkoopmodule van CTM voor alle inkopen die wij als gemeente doen (ondergrens € 1.000). De contractenbank van JOIN voldoet niet om de contracten goed te kunnen volgen/signaleren en daaruit managementinformatie te genereren. De contractenmodule van CTM kan dit wel. De kosten hiervoor zijn de jaarlijkse licentievergoeding € 7.500.
Een voorwaarde voor procesverbetering is een praktisch instrument voor modelleren, beheren en digitaal beschikbaar hebben van processen. Voor de verdere procesgerichte aansturing van de organisatie en de aanpassingen/inzicht in de processen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het noodzakelijk hiervoor budget vrij te maken. De kosten hiervoor zijn de jaarlijkse licentievergoeding € 5.000.
OverheadGeactualiseerde staat van investeringen99.750VINC
Met het vaststellen van de jaarrekening 2017 zijn de definitieve boekwaarden per 1 januari 2018 van onze investeringen bekend. Hieruit blijkt een eenmalig voordeel van € 99.250. € 58.500 hiervan heeft betrekking op doorgeschoven investeringen op het gebied van ICT en stellen we voor te storten in de reserve I&A-plan. Het overige voordeel betreft het doorschuiven van de investeringen gemeentehuis (vloerbedekking en werkplekken) en komt ten gunste van de algemene middelen.
OverheadVoorbereidingskosten nieuwe organisatie45.000NINC
Er wordt een overschrijving (nadeel) van € 15.000 voorzien vanwege de werving en selectie van de nieuwe teammanagers. Er is een overschrijding (nadeel) van ruim € 30.000 door externe begeleiding van de reorganisatie.
ReservesGeactualiseerde staat van investeringen58.500nINC
Met het vaststellen van de jaarrekening 2017 zijn de definitieve boekwaarden per 1 januari 2018 van onze investeringen bekend. Hieruit blijkt een eenmalig voordeel (zie taakveld overhead). € 58.500 hiervan heeft betrekking op doorgeschoven investeringen op het gebied van ICT en stellen we voor te storten in de reserve I&A-plan.
Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering23.250N
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsMeicirculaire 2018113.000VINC
Via het raadsjournaal van december jl. informeerden we de raad over de uitkomst van de Decembercirculaire 2017, voordeel € 45.000.
In de maartcirculaire staan de opgaven uit het interbestuurlijk programma. Hiervoor ontvangen we extra gelden, voordeel € 160.000.
Op 31 mei verscheen de meicirculaire 2018. We ontvangen in 2018 € 199.000 meer aan uitkering. Ook blijkt uit deze circulaire dat we over 2017 een nabetaling ontvangen van € 19.000. In totaal ontvangen we € 423.000 meer ten opzichte waarvan we in de begroting rekening mee houden.

Vanuit het voordeel moeten we ook lasten (totaal € 310.000) verhogen in de begroting. We reserveren meer budget voor:
- Wmo (huishoudelijke hulp) € 43.000
- Schulden en armoede beleid € 27.000
- Sociaal domein € 165.000
- Omgevingswet (coalitieakkoord) € 75.000
Uiteindelijke zetten we € 113.000 (€ 423.000 - € 310.000) in als algemeen dekkingsmiddel. Dit voordeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de 'trap op trap af' systematiek: door de autonome groei en hogere loon/prijs ontwikkeling ontvangen we meer.

In de meicirculaire 2018 staan twee (financiële) ontwikkelingen die we willen benoemen. De financiële gevolgen van deze twee ontwikkelingen zijn al verwerkt in het voordeel van € 423.000:

Voorziening knelpunten sociaal domein € 200 miljoen
Er is voorziening gemaakt voor gemeenten die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Het gaat alleen om uitkeringsjaar 2018. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen, de helft vanuit de begroting van ministerie VWS, de andere helft vanuit het gemeentefonds. De verdeling van de middelen over de gemeenten wordt aangeleverd door de VNG. Voor Buren betekent de uitname een nadeel van € 120.500.

Veilig Thuis, intensivering
Met de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de raak van Veilig thuis verder geïntensiveerd. Gemeenten betalen deze kosten zelf uit het gemeentefonds. Het geld komt terecht komt bij de gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Voor Buren betekent de uitname een nadeel van € 15.000 in 2018 en structureel € 41.000 oplopende naar € 62.000.

In deze rapportage spreken we over een incidenteel effect. Uiteraard heeft de circulaire structurele gevolgen, maar deze zijn verwerkt in de kadernota 2019.
ReservesBeheer en onderhoud Tollewaard50.000VINC
We onttrekken in 2018 € 50.000 voor het beheer en onderhoud Tollewaard. Voor een nadere toelichting op de kosten verwijzen we naar het taakveld Verkeer en vervoer.
ReservesContractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (dekking I&A-plan)7.000VINC
De kosten (€ 7.000) incidenteel van de inkoopmodule van CTM en processoftware Engage verrekenen we binnen het I&A-plan. Voor een nadere toelichting op de kosten verwijzen we naar het taakveld overhead.
ReservesContractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (dekking I&A-plan)12.500VSTR
De kosten (€ 12.500) structureel van de inkoopmodule van CTM en processoftware Engage verrekenen we binnen het I&A-plan. Voor een nadere toelichting op de kosten verwijzen we naar het taakveld overhead.
ReservesVrijval reserve Beheer oppervlaktewater31.750VINC
Het overschot in de reserve voor het Waterplan was bestuurlijk toegezegd als voorbereidingskrediet om als partner van het waterschap bij te dragen aan de mogelijke verlegging van de te nauwe waterloop door Zoelen. Het waterschap heeft dit onderdeel niet op kunnen pakken, waardoor het budget vrij kan vallen.
Mutaties saldo baten programma Bedrijfsvoering214.250V
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering191.000V
De totale lasten van programma Bedrijfsvoering wijzigen nemen met € 23.250 toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 214.250,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 191.000,-.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

Mutatie 2018

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaandsrapportage
maart-april 2018

207.500

N

Mutatie saldo programma Inwonerszaken

8.000

0,05%

V

Mutatie saldo programma Ruimte

216.750

1,61%

N

Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering

191.000

0,64%

V

Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaandsrapportage
juli-augustus

225.250

N

Ontwikkeling reserves

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017- 2021

373.750

Contractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (structurele kosten)

12.500

N

Contractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (incidentele kosten)

7.000

N

Geactualiseerde staat van investeringen

58.500

V

Verwachte stand per 31/12/2018

413.000

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Beheer en onderhoud Tollewaard

1.397.000

Beheer en onderhoud Tollewaard 2018

50.000

N

Verwachte stand per 31/12/2018

1.347.000

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Beheer oppervlaktewater

31.750

Vrijval reserve beheer oppervlaktewater

31.750

N

Verwachte stand per 31/12/2018

0

Ontwikkeling voorziening

Voorziening Wegen en Civiele kunstwerken
Als gevolg van het besluit beheer en onderhoud Tollewaard neemt de storting in 2018 in de voorziening Wegen van € 2.625.869,- toe met € 21.000,-. De storting in de voorziening Civiele kunstwerken in 2018 van € 252.720 neemt toe met € 39.000,-.

Ontwikkeling investeringskredieten

Sporthal Maurik
Bij de aanbesteding van de sporthal Maurik is er vanuit gegaan dat we een gunningsfase zouden doorlopen met maximaal drie inschrijvende partijen. De twee verliezende partijen zouden beide een rekenvergoeding ontvangen van €20.000,- (dus €40.000 in totaal). Nu we verder gaan op basis van een onderhandelingsprocedure met een overgebleven partij, is er besloten deze partij een inspanningsverplichting te vergoeden van € 20.000,-. Dat betekent dat er € 20.000,- projectbudget vrijvalt. Het lagere projectbudget betekent lagere kapitaallasten (€ 500,- structureel). Dit bedrag kan terugvloeien naar de algemene middelen.

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages. In de nota gaven we aan dat de ratio 1,42 (ruim voldoende) is. Bij de risico-inventarisatie voor de begroting 2018 (oktober 2017) daalde de ratio naar 1,36 (voldoende).
Voor de jaarstukken 2017 actualiseerden we alle risico's opnieuw. Ook is het beschikbare weerstandsvermogen aangepast. Uit deze actualisatie blijkt dat de ratio stijgt naar 1,82 (ruim voldoende). Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing uit de jaarstukken 2017.
In de volgende rapportage is de ratio herberekend in het kader van de begroting 2019.